Zebranie Wiejskie w Jabłonicy Polskiej

W niedzielę 19 lutego w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej odbyło się Zebranie Wiejskie zorganizowane przez Sołtysa Roberta Szafrańca. Na wstępie Sołtys przywitał zaproszonych gości, wśród których byli: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radny Rady Gminy Haczów Marek Prejsnar, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Elżbieta Kasprzyk oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonicy Polskiej Zbigniew Józefczyk a także zgromadzonych mieszkańców. Następnie omówił najważniejsze wydarzenia, remonty i inwestycje minionego roku, które miały wpływ na życie mieszkańców sołectwa. Były to m.in.:

 • budowa wodociągu
 • budowa kanalizacji i przepompowni ścieków
 • budowa drogi do zbiornika retencyjnego
 • remont Domu Ludowego
 • budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
 • wykonanie oświetlenia ulicznego koło szkoły oraz modernizacja odcinków oświetlenia ulicznego
 • wykonanie monitoringu i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego
 • wykonanie piłkochwytów na stadionie
 • dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu pożarniczego

Następnie Radny Rady Gminy Marek Prejsnar przedstawił plany inwestycji na rok bieżący:

 • przebudowa drogi wewn. „Marszałkowska”
 • przebudowa drogi gminnej Jabłonica Polska – Kombornia „Wytrząska”
 • kontynuacja budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej
 • budowa wodociągu
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Zmiennicy
 • budowa oświetlenia ulicznego koło szkoły
 • projekt kanalizacji w stronę Malinówki
 • budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej

W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił zgromadzonym informacje o pracy samorządu oraz jednostek organizacyjnych a także informacje uzupełniające do inwestycji gminnych i ponadgminnych. Przedstawił dochody, zobowiązania i wydatki gminy, stawki podatku rolnego, leśnego oraz podatki i opłaty lokalne, które wzrosły o około 17%.

Wśród informacji przekazanych przez Wójta mieszkańcy mogli dowiedzieć się o działaniach podejmowanych przez gminę na rzecz ochrony środowiska. W ubiegłym roku gmina realizowała zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Haczów w 2022”, w ramach którego usunęła 40,00 Mg (ton) wyrobów.

W roku 2022 z terenu gminy odebrano od mieszkańców odpady komunalne o łącznej masie 1.239,36 ton. W stosunku do roku 2021 jest to wzrost o 17 ton.
Gmina zakupiła 388.600 szt. worków na odpady komunalne o wartości 149.362,59 zł.
Wydatki z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów w 2022 r. wyniosły: 1.754.309,90 zł.

Stawka za wywóz odpadów komunalnych była niezmieniona od dwóch lat i wynosiła odpowiednio: 19 zł dla mieszkańców z kompostownikiem i 20 zł bez kompostownika. Od 2023 r. w związku ze znaczącą podwyżką nośników cen energii i usług w celu zbilansowania kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów stawka została podniesiona i wynosi odpowiednio 23 zł/osobę/miesiąc, i 24 zł/osobę/miesiąc.

Wójt przypomniał mieszkańcom o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. Odpady posegregowane w sposób niewłaściwy lub przekazywane jako zmieszane nie będą odbierane. Ponadto w związku z ze stale rosnącymi kosztami w tym również zakupu worków prosił o ich zapełnianie w całości.

Od września 2020 r. działa PSZOK zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Haczowie, czynny w środy i soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): od 7.00 do 13.00. W 2022 roku z PSZOK skorzystało 1930 osób.

Mieszkańcy gminy mogą tam przywozić następujące sorty odpadów komunalnych:

 • popioły paleniskowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady niebezpieczne, chemikalia, opakowania po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki, odpady komunalne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki:
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • opony z pojazdów mechanicznych za wyjątkiem opon z pojazdów rolniczych
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne
 • odpady zielone
 • zużyte baterie; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady tekstylne.

Następnie głos zabrał Zbigniew Józefczyk Prezes OSP przedstawiając sprawozdanie z działalności Jednostki oraz z zakupów dokonanych przez OSP.

W ostatniej części spotkania Anna Zywar przedstawiła sprawozdanie Rady Cmentarza za rok ubiegły, a zgromadzeni mieszkańcy zadawali Sołtysowi oraz Wójtowi pytania dotyczące m.in. budowy wodociągu, modernizacji dróg, własności lokali po Gminnej Spółdzielni czy przyłącza kanalizacji do domów budowanych po przesiedleniu z miejsca budowy drogi S19.

Na koniec Sołtys Robert Szafraniec podziękował wszystkim za przybycie.