Zebranie Wiejskie w Haczowie

W niedzielę 12 lutego 2023 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się zebranie wiejskie, któremu przewodniczył sołtys wsi Ryszard Błaż. Udział w spotkaniu wzięli również Radni Rady Gminy, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, członkowie Rady Sołeckiej, Edward Rozenbajgier Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie, Edward Wojtuń oraz zainteresowani mieszkańcy.
Spotkanie otworzył i prowadził sołtys Haczowa, który przedstawił zebranym zadania sołtysa i Rady Sołeckiej, sprawozdanie z działalności Rady za 2022 rok oraz plany inwestycyjne na rok bieżący.

Wśród zrealizowanych inwestycji i remontów w 2022 roku, zostały wymienione te najważniejsze:

 • dalsza budowa sieci wodociągowej,
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Bzianki i przy drodze powiatowej w kierunku Trześniowa
 • wykonanie drogi do lasu koło Pana Lewtaka
 • rozbudowa kanalizacji i przepompowni
 • budowa oświetlenia ulicznego do kładki na „Górnej Ławie” i „Wygon Ława”
 • remont balkonu z wykorzystaniem nowoczesnej techniki przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku
 • wykonanie i montaż koszy na śmieci przy ławkach w Parku Dworskim
 • remont podłogi na scenie w remizie OSP oraz instalacja monitoringu obiektu,
 • wykonanie balustrad kładki „na Wygonie”,
 • dalsza rozbudowa placu rekreacji nad Wisłokiem oraz zakup napisu na skarpę z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego
 • montaż altany przy przedszkolu oraz prace remontowe w budynku przedszkola
 • wykonanie piłkochwytów na stadionie
 • budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dodatkowo ekipa budowlana koordynowana przez Pana Sołtysa wykonywała roboty malarskie w szkołach, remonty dróg gminnych, prace remontowe w budynku urzędu gminy, prace porządkowe na „Parasolu”, przy chodnikach i przystankach, koszenie traw w miejscach publicznych, odśnieżanie chodników oraz miejsc przy obiektach gminnych.

Wśród planów na 2023 rok Sołtys wymienił między innymi:

 • wykonanie windy w budynku Szkoły Podstawowej
 • przebudowę dróg gminnych: Haczów – Malinówka, „Stepkówka”, „Szubrówka”, „Zapłocie”, „koło Winnickiego”, „do Stawu”, „przez Kładkę” i drogi wewnętrznej „za Morwawą”
 • dalsza budowa wodociągu,
 • wykonanie chodnika w kierunku Wróblika Szlacheckiego oraz w kierunku Trześniowa
 • wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej „za Morwawą”,
 • budowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej PGR
 • projekt oświetlenia „Sicina – Bory”
 • budowa garażu na gminne busy,
 • wykonanie drogi pod „Magdelanę” z parkingiem koło kościoła.

W kolejnym punkcie zebrania Wójt Gminy Haczów, uzupełnił wypowiedz Sołtysa oraz przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2022 rok.

Wymienił najważniejsze uchwały podjęte przez Radę Gminy i przedstawił dochody budżetowe i wydatki poniesione w 2022 roku. Wśród 88 uchwał podjętych przez Radę Gminy podczas 11 sesji, znalazły się m.in.:

 • uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2023 rok,
 • uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Besko i Gminą Rymanów w sprawie przejęcia od Gminy Rymanów i Besko zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego
 • ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Haczów
 • wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu tego handlu.
 • określenie zakresu pomocy, jaką może zapewnić Gmina Haczów obywatelom Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa
 • utworzenie „Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego”
 • zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w klubie dziecięcym i niepublicznym żłobku funkcjonującym na terenie gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu gminy Haczów,
 • ustalenie dopłaty do 1 m3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług
 • uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Wójt Gminy omówił również inwestycje o znaczeniu ponadgminnych dotyczące mieszkańców, ale nie realizowane przez Gminę. Są to m.in. budowa drogi S-19 Domaradz – Miejsce Piastowe, planowana przez PGE Energia odnawialna na terenie gminy elektrownia fotowoltaiczna na powierzchni ponad 100 ha i mocy 100 MWp, zakończona budowa gazociągu relacji Strachocina – Pogórska Wola.

Gmina Haczów wraz z trzema pozostałymi gminami, tj.: Brzozów, Besko Zarszyn, realizuje projekt parasolowy w ramach pozyskanych środków z RPO WP na lata 2014 – 2020 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski”, polegający na montażu instalacji fotowoltaicznej i pomp dla zainteresowanych i zgłoszonych do projektu mieszkańców w/w gmin. Samorządem wiodącym, tj. zajmującym się sprawami formalnymi, dokumentacją, przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych oraz rozliczeniem projektu, jest gmina Besko. W chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentacji przetargowej i będzie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Montaż urządzeń i rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim ma nastąpić w listopadzie br.

Wójt Gminy przedstawił także informacje dotyczące działalności wszystkich jednostek gminnych, zagadnienia związane z ochroną środowiska dotyczące zbiórki azbestu, właściwej segregacji odpadów komunalnych czy gospodarki wodno – ściekowej. Omówił zakres udzielanej mieszkańcom pomocy społecznej, dystrybucji węgla, funkcjonowanie oświaty i działalność instytucji kultury, zatrudnienie okresowe realizowane przez gminę, poinformował o rozwiązaniu Gminnej Spółki Wodnej oraz przedstawił informacje dotyczące budynku po „Towarzystwie Przyjaciół Haczowa” i budynku Urzędu Gminy.

Swoją wypowiedź Wójt zakończył informacją o uzyskaniu przez Haczów tytułu laureata konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego „Piękna Wieś Podkarpacka 2022” oraz uzyskaniu przez gminę Haczów tytułu „Lidera Powiatu Brzozowskiego” w Rankingu Gmin Podkarpacia 2022.

Głos zabrał również Prezes OSP Haczów, który przedstawił sprawozdanie z działań Powiatowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie.

Edward Wojtuń poinformował mieszkańców o zakończeniu prowadzenia ubezpieczenia zwierząt na terenie sołectwa, a decyzją Pana Wojtunia popartą głosowaniem zebranych mieszkańców zebrane pieniądze zostały przekazane jednostce OSP Haczów z przeznaczeniem na zakup sprzętu potrzebnego do ratowania mienia.

W ostatniej części spotkania zebrani dyskutowali m.in. na temat budowy kolejnych odcinków chodników i dróg dojazdowych, budowy wodociągu, inwestycji fotowoltaicznej oraz przeznaczenia budynków zakupionych przez Urząd Gminy.

MM