Gmina Haczów ponownie Liderem Powiatu Brzozowskiego w Rankingu Gmin Podkarpacia 2023

W tegorocznej edycji konkursu Ranking Gmin Podkarpacia 2023 Gmina Haczów uzyskała tytuł Lidera Powiatu Brzozowskiego.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za 2022 r., zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Oprócz trzech głównych laureatów Rankingu, którymi zostali: Gmina Solina, Gmina Ostrów i Miasto Mielec, organizatorzy wyróżnili liderów każdego powiatu, by docenić ich wkład w rozwój małych ojczyzn oraz aktywność w skali powiatu.

408244232_742724041232361_8448623317904682184_n_%281%29

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej?

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in.: średnioroczne dochody własne i wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022, średnioroczny wskaźnik zadłużenia, udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022, wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023, wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, oświatę czy ochronę powietrza atmosferycznego, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej, czy przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
Ogłoszenie wyników połączone było z Konferencją „PERSPEKTYWY ROZWOJU SAMORZĄDÓW ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI NA PRZEŁOMIE 2023/2024”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia.

Ranking został objęty patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.