Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów w 2019 roku

Dany miesiąc

Odpady zmieszane
papier
plastik, metale
BIO

Szkło

Popiół

Opony,

budowlane I rozbiórkowe

niebezpieczne

wielkogabarytowe

 

Dni miesiąca

Styczeń

10,  24

24

10

       

Luty

7,  21

21

7

       

Marzec

7,  21

21

7

       

Kwiecień

4,  18

18

4

       

Maj

2, 16,  30

16

         

Czerwiec

13,  27

27

 

27

     

Lipiec

11, 25

25

         

Sierpień

8,  22

22

       

22

Wrzesień

5,  19

19

   

19

   

Październik

3,  17, 31

17

17

   

17

 

Listopad

14,  28

28

14

       

Grudzień

12,  28

28

12

       

Uwaga - zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) Wójt Gminy Haczów zawiadamia, iż uchwałą Nr XLVI/306/2018 Rady Gminy Haczów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalona została nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 r. wynoszą:

10 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
20 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 

Zgodnie z treścią art. 6 m ust. 2a każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczanej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji, (równej iloczynowi nowej stawki i zadeklarowanej ilości osób zamieszkałych w nieruchomości).

 

Wzór deklaracji i oświadczenia

 

Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty, w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany ( np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiana sposobu zbierania odpadów segregowane/niesegregowane lub zmiany innych danych).

 

Kiedy i jak zapłacić?

Termin i sposób płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia się, ponoszone są bez wezwania w terminach:

1) za okres od 1 stycznia do 31 marca - do dnia 15 marca,
2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca - do dnia 15 maja,
3) za okres od 1 lipca do 30 września - do dnia 15 września,
4) za okres do 1 października do 31 grudnia - do dnia 15 listopada.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z tym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wpłat mozna dokonywać w kasie urzędu, lub przelewem na numer konta: 87 8642 1070 2007 7000 0749 0244

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Haczów, pok. Nr 15 i 16 lub pod nr tel. 13 43 910 06 wewn. 30 lub 31 w godzinach pracy Urzędu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE HACZÓW OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Haczów Nr XLVI/314/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwały Nr XLVI/307/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Haczów Urząd Gminy w Haczowie informuję, że od 1 stycznia 2019 r., na terenie gminy Haczów zmieniają się zasady segregowania odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Zmiana dotyczy zarówno liczby i oznaczeń worków jak również frakcji odpadów jakie będzie należało w tych workach umieszczać.

Poniżej przedstawiamy Państwu nowe zasady segregacji odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, które już od 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będą wszystkich mieszkańców Gminy Haczów.

 

WOREK KOLORU ŻÓŁTEGO - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych),
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,

Nie należy wrzucać

• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,

 

 

WOREK KOLORU NIEBIESKIEGO - PAPIER 

Należy wrzucać

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe,

 Nie należy wrzucać

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań,

 

 

 

WOREK KOLORU ZIELONEGO - SZKŁO

 

Należy wrzucać

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),

Nie należy wrzucać

• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek,

 

 

WOREK KOLORU BRĄZOWEGO - ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• niezaimpregnowane drewno,
• resztki żywności

Nie należy wrzucać

• kości zwierząt,
• oleju jadalnego,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych),

 

WOREK KOLORU CZARNEGO - ODPADY ZMIESZANE  

  • Do worka z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Miedzy innymi: papier nie nadający się do segregacji ( kalka ,papier techniczny, papier lakierowany, zabrudzony , zatłuszczony papier jednorazowe opakowania z papieru i naczyń jednorazowych), worki z odkurzacza , odpady higieniczne (waciki , pieluchy , podpaski, chusteczki higieniczne , serwetki, zużyte ręczniki papierowe) , lustra , szkło zbrojone , ceramika , porcelana znicze z zawartością , opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych, plastikowe zabawki zmiotki (śmieci) , tekstylia , zużyte obuwie , ogólnie wszystko to , czego nie można wyrzucać do pozostałych worków, a co nie jest odpadem niebezpiecznym ,
• Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów wrzucają do niego zmieszane odpady komunalne z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

WOREK KOLORU SZAREGO - POPIÓŁ 

• Do worka wrzucamy zimny popiół z palenisk , urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych drewnem, węglem, papierem.
• Niedopuszczalne jest wrzucanie do worka popiołu powstałego ze spalania tworzyw sztucznych, gumy, drewna impregnowanego i lakierowanego, gruzu i innych odpadów budowlanych.

Odpady specjalne:

 Odpady wielkogabarytowe
to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, to przede wszystkim meble: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.


Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.


Bedą odbierane raz do roku. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do wywozu mają być złożone w miejscach w których składowane będą odpady suche i mokre tj. przy głównych drogach.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe
to gruz ceglany, ceramiczny i betonowy elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna) instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne) odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria), wełna mineralna, złom i stal zbrojeniowa. Będą odbierane raz do roku.

Miejsca zbiórki: Odpady budowlane przeznaczone do wywozu mają być złożone w miejscach w których składowane będą odpady suche i mokre tj. przy głównych drogach.

Uwaga: Drobne odpady budowlane m. in. gruz mają być wystawione w workach.

 

Odpady niebezpieczne
Należą do nich: żarówki i świetlówki, wszystkie typy baterii i akumulatory, farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, spreje, również puste opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin, środki do oprysku i nawozy, środki czyszczące takie jak chlor, amoniak i silne detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, niewykorzystane lub przeterminowane leki, opakowania po olejach i smarach chemikalia fotograficzne, termometry różnego rodzaju, odpady medyczne i weterynaryjne, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, gaśnice pożarowe, butle gazowe, kuchenki, bezpieczniki itp. Tych odpadów nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych. Będą one odbierane nieodpłatnie, analogicznie jak w latach ubiegłych raz do roku. Przeterminowane lekarstwa można oddać bezpłatnie w aptekach. 

 

Opony - informacja o terminie i sposobie gromadzenia podawana jest na bieżąco w formie ogłoszenia.

 

Elektroodpady

Gmina Haczów i Rupiecisko.pl organizują CAŁOROCZNĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW

Informujemy, że od lipca 2016 roku okresowe zbiórki elektroodpadów zostają zastąpione całorocznym odbiorem z posesji.

Jak to działa?

Zadzwoń pod numer 798 491 716 i umów się na odbiór.
Pracownicy rupiecisko.pl przyjadą na miejsce, pomogą w wyniesieniu i załadunku sprzętu. Jesteśmy na terenie gminy raz na 1-2 tygodnie.

Co zbieramy:

 

Dbajmy o czystość naszego powietrza

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

tabelka

Czy wiesz, że:

Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o nbsp;średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).