Wykaz numerów wewnętrznych centrali i numery pokoi

Centrala - tel. 13 439 10 02, 13 439 10 06, 13 439 10 26, 13 439 22 10, 13 439 22 11, fax. 13 439 16 96 

Nr
pokoju

Nr wewnętrzny

Załatwiane sprawy

1

12

Sekretariat, Wójt Gminy

13

Informatyk

35

Fax

15

Sekretarz Gminy

2

16

Gospodarka mieniem komunalnym

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Kadry

3

17

Podatki

5

19

Kasa

8

22

Obsługa Rady Gminy

23

Przewodniczący Rady Gminy

9

24

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

10

25

Urząd Stanu Cywilnego

15

31

Referat IIG

Kierownik

43

Drogi, zaswiadczenia o położeniu działek, ochrona środowiska - zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

42

Inwestycje gminne

16

30

działalność gospodarcza, ochrona zwierząt, naliczanie opłat za śmieci

17

32

Sprawy Wojskowe i OC, bezpieczeństwo p.poż

Gospodarka gruntami

21

33

Księgowość

22

34

Skarbnik Gminy

14

26

Gospodarka Wodno-Ściekowa

4

18

SAPO

Kierownik

6

20

Księgowość

7

21

Gł.Księgowy

13

44

Kadry

parter

28

GOPS

Kierownik

29

Pracownik socjalny

41

Pracownik socjalny

27

Świadczenia Rodzinne

38

Księgowość, Stypendia

37

Sołtys wsi Haczów

36

Gminna Spółka Wodna, ODR