tel. 13 43 910 02, 13 43 910 06, 13 43 910 26, 13 43 922 10, 13 43 922 11,  fax 13 43 916 96
e-mail: [email protected], www.haczow.pl


Wykaz numerów wewnętrznych centrali


Referat Organizacyjno-Administracyjny

12  sekretariat
15  sekretarz gminy
16  gospodarka mieniem komunalnym
16  pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych
16  kadry
22  obsługa rady gminy
32  gospodarka gruntami, geodezja
13  informatyk

Referat Finansów i Budżetu

34  skarbnik gminy - kierownik referatu
33  księgowość
17  podatki
19  kasa

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

31  kierownik referatu
43  drogi, zaświadcz. o położeniu działek,
43  ochr. środowisk., zezwolenia na wycinkę drzew
42  Inwestycje gminne
30  działalność gospodarcza, ochrona zwierząt
30  naliczanie opłat za śmieci

Stanowisko do Spraw Obywatelskich

24  ewidencja ludności i dowody osobiste
32  sprawy wojskowe, OC i bezpieczeństwo p.poż.

Urząd Stanu Cywilnego

25  kierownik USC

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej

26  księgowość, opłaty za wodę i ścieki

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

18  kierownik SAPO
21  główny księgowy SAPO
20  księgowość
44  kadry

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

28  kierownik GOPS
27, 45  pracownicy socjalni
38  księgowość, stypendia
29  Rodzina 500+
41  świadczenia rodzinne

Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółka Wodna

36  doradztwo rolnicze, gminna spółka wodna